Vedtægter

 

Antal beboere i lokalområdet:                         ca.3500 pers.

Kontaktgruppens primære funktion:             Bindeled mellem sognets foreninger, skoler, kirke, fritidscenter, vandværker mm.

 Arbejder for udvikling af lokalområdet.

Kontaktled til beboere, foreninger, institutioner, politikere og myndigheder.

Bestyrelsens sammensætning:                        9 personer som primært vælges fra Harte Skole, Ejstrup og Omegns Borger- og Håndværker forening, Harte Menighedsråd, HGIF, Højgårdshaven/Tingstedhave, Lundsmindevej, Grydskjoldsbakke,Ejstrup Vang, Sølandsparkensamt repræsentanten i Kolding Kommunes Landsbyforum.  Det tilstræbes at hele sognet repræsenteres i bestyrelsen.

 

 

 Kontaktgruppen for Harte Sogn

  § 1 Navn: Foreningens navn er

Kontaktgruppen for Harte Sogn

§ 2 Formål: Kontaktgruppen for Harte Sogn er en folkelig forening, som aktivt støtter det arbejde, der gennem samarbejde mellem alle sognets beboere, foreninger, institutioner, politikere og myndigheder, gøres for at bevare og videre udvikle hele sognet og dettes fysiske, kulturelle og demokratiske værdier.

§ 3 Medlemmer: Foreningen kan som medlemmer optage max. 2 enkeltpersoner og foreninger, organisationer, institutioner og lignende, som har tilknytning til sognet.

§ 4 Generalforsamlingen: Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år inden udløbet af april måned. Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 4 ugers varsel ved lokal annoncering. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal altid mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent

 2. Bestyrelsens beretning v/formanden

 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

 4. Valg af repræsentant til Kolding Kommunes Landsbyforum

 5. Fastsættelse af kontingent

 6. Valg til bestyrelsen

 7. Valg af 1 revisorer

 8. Valg af 1 revisorsuppleant

 9. Indkomne forslag

 10. Eventuelt

   

  Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet og bragt til afstemning på generalforsamlingen, skal være fremsat skriftligt og modtaget af formanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Medlemmer, der ikke inden generalforsamlingen har betalt deres kontingent, har ikke stemmeret på mødet. Gæster inviteret af bestyrelsen har ret til at overvære generalforsamlingen. På generalforsamlingen kan der stemmes ved fuldmagt.

  § 5 Ekstraordinær generalforsamling: Ekstraordinær generalforsamling afholdes såfremt et flertal i bestyrelsen forlanger det eller mindst 5 foreninger fremsætter skriftlig anmodning herom med angivelse af dagsorden og beslutningsforslag. Indkaldelse sker som bestemt i § 4 til afholdelse senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

  § 6 Bestyrelsen: Bestyrelsen består af formanden, næstformand, kasserer, referent.

  Bestyrelsen finder en suppleant i eget bagland.

   Første gang findes de medlemmer, som er på valg, ved lodtrækning i bestyrelsen.

  Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte udvalg/arbejdsgrupper, hvis medlemmer ikke behøver at være medlem af bestyrelsen.

  Valg af revisorer sker for 2 år ad gangen med 1 på valg hvert år. Første gang efter lodtrækning, således at der er en revisor hvert år. Revisorsuppleanterne vælges som henholdsvis 1. og 2. suppleant. Revisorsuppleanten vælges for 2 år ad gangen, første gang ved lodtrækning således at der er en suppleant på valg hvert år.

  § 7 Økonomi: De til foreningens arbejde nødvendige midler tilvejebringes ved et kontingent fra medlemmerne, samt ved offentlige og private tilskud m.v. Foreningens regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret.

  § 8 Tegning og hæftelse: Foreningen tegnes af formanden og kasserer. Bestyrelsen kan meddele prokura – enkel eller kollektiv. Hverken bestyrelsesmedlemmer eller foreningens medlemmer hæfter økonomisk for foreningens forpligtelser.

  § 9 Eksklusion: Såfremt bestyrelsen handler til skade for foreningen eller på grov og gentagen vis modarbejder foreningens formål og arbejde, kan eksklusion finde sted, når bestyrelsen foreslår det på en generalforsamling, og forslaget vedtages med almindelig stemmeflerhed.

  § 10 Vedtægtsændringer: Beslutning om ændring af vedtægterne kan træffes på en generalforsamling med 2/3 af de stemmeberettigede og ellers på en ekstraordinær generalforsamling.

  Alle forslag på generalforsamlingen er ved simpelt flertal.

  § 11 Opløsning: Til vedtagelse af et forslag om foreningens opløsning kræves vedtagelse på et plenarmøde hvor mindst 3/4 af foreningens medlemmer er repræsenteret og mindst 3/4 af de repræsenterede stemmer for beslutningen.

  Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, men forslaget om opløsning opnår den fornødne majoritet på 3/4 af de repræsenterede stemmer, påhviler det bestyrelsen hurtigst muligt og med sædvanlig varsel at indkalde til en ny generalforsamling, hvor forslaget uanset antallet af fremmødte, kan vedtages med almindelig stemmeflerhed.

  I forbindelse med beslutningen om opløsning skal generalforsamlingen samtidig træffe bestemmelse om anvendelse af foreningens midler, dog på en sådan måde, at midlerne kun kan anvendes til aktivitet i lokalsamfundet ioverensstemmelse med foreningens formål.                     

                     

   

   Vedtaget på generalforsamling, den 13. maj 2013